Regulamin kodów rabatowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym hurtowniamuzyczna.pl

 

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

Kod Rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym hurtowniamuzyczna.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

Sprzedawca - PIOTR FILIPOWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MAGNUS" PIOTR FILIPOWICZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość, NIP: 9220007411, REGON: 951085230, adres poczty elektronicznej: magnus@hurtowniamuzyczna.pl, numer telefonu kontaktowego: + (48) 84 639 08 01 oraz numer faksu: + (48) 84 639 08 01;

Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod Rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowegohurtowniamuzyczna.pl;

Data Ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.hurtowniamuzyczna.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep - sklep internetowy hurtowniamuzyczna.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.hurtowniamuzyczna.pl;

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym hurtowniamuzyczna.pl,

II. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod Rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym hurtowniamuzyczna.pl.
3. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod Rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Ważność Kodu Rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

1. Udostępnienie Kodu Rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu Rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu Rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu Rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu Rabatowego w koszyku podczas składania zamówienia w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu Rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kodu Rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu Rabatowego. Kod Rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów objętych promocją.
5. Kody Rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod Rabatowy.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu Rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod Rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu Rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu


V. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://hurtowniamuzyczna.pl/page/283/regulamin-kodow-rabatowych.html
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2023 roku.