Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
 
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 
3. Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 
4. Sprzedawca, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje w miejscach prowadzenia swojej działalności handlowej:

Magnus - salon w Krakowie
30-721 Kraków, ul. Surzyckiego 16
tel./fax: 12/654-11-14
 
Magnus - salon w Lublinie 20-411 Lublin,
ul. Wolska 11 tel./fax: 81/749-77-77
 
Magnus - salon w Zamościu 22-400 Zamość,
ul. Piłsudskiego 53 tel./fax: 84/639-08-01
 
Magnus - salon w Chełmie 22-100 Chełm,
ul. Lwowska 13B tel./fax: 82/565-41-41
 
Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu najlepiej zgłaszać mailowo.
 
5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje w miejscach prowadzenia swojej działalności handlowej.
 
6. Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu znaleźć można pod linkiem: punkty zbierania zużytego sprzętu
 
 
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.