Raty Santander

 
Umożliwiamy Państwu zweryfikowanie i uruchomienie kredytu w kilku prostych krokach.
Dotyczy to umów zawieranych za pośrednictwem Santander Consumer Bank S.A.


1. Sklep internetowy
a) Klient zainteresowany zakupem towaru na raty wypełnia zamieszczony na stronie internetowej sklepu uproszczony wniosek o kredyt (patrz niżej),
b) Pracownik sklepu internetowego uzupełnia wniosek klienta o pozostałe dane i przesyła go w wersji elektronicznej do Santander Consumer Bank S.A.
2. COK.
Pracownik Santander Consumer Bank S.A. przesyła wniosek w formie elektronicznej do BOK Santander Consumer Bank S.A. właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

3. BOK
Pracownik BOK kontaktuje się telefonicznie z klientem w celu uzupełnienia brakujących danych, wymaganych we wniosku o kredyt oraz potwierdza kwotę dochodu klienta (jej zgodność z dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów). Po uzupełnieniu wniosku pracownik BOK rejestruje wniosek w SOWK i przesyła go do Departamentu Weryfikacji Kredytowej Santander Consumer Bank S.A.

4. DWK
Podejmuje decyzję kredytową i przesyła ją do BOK, który zarejestrował wniosek o kredyt

5. BOK
W przypadku decyzji DWK:
a) pozytywnej – pracownik BOK:
- informuje klienta o pozytywnej decyzji Banku na udzielenie kredytu
- ustala z klientem termin spotkania w BOK w celu dopełnienia formalności w postaci:
- potwierdzenia tożsamości klienta,
- złożenia przez klienta podpisu na wymaganych dokumentach,
- przyjęcia wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do udzielenia kredytu,
- Po skompletowaniu dokumentacji kredytowej pracownik BOK informuje drogą elektroniczną sklep internetowy o pozytywnej decyzji Banku w celu uruchomienia procedury wysyłki towaru (w przekazanej informacji pracownik BOK podaje imię i nazwisko klienta, kwotę kredytu przeznaczoną na sfinansowanie towaru oraz ewentualną kwotę wymaganej wpłaty własnej, którą klient będzie zobowiązany uiścić; sposób realizacji wpłaty własnej jest uzgodniony pomiędzy sprzedawcą a klientem),
b) warunkowo pozytywnej (wniosek ze statusem: zweryfikowany-nowe warunki lub zweryfikowany-zabezpieczenia)
pracownik BOK:
- informuje klienta o decyzji Banku i przedstawia Wnioskodawcy do akceptacji propozycję nowych warunków kredytowania,
- w przypadku akceptacji nowych warunków kredytowych pracownik BOK postępuje dalej zgodnie jak w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przez DWK,
- w przypadku braku akceptacji nowych warunków ze strony klienta dokonuje rezygnacji z kredytu i postępuje dalej jak w przypadku negatywnej decyzji DWK,

c) negatywnej – pracownik BOK informuje sklep internetowy drogą elektroniczną o decyzji Banku, podając imię i nazwisko klienta, którego decyzja dotyczy.

6. Sklep internetowy
Pracownik sklepu internetowego informuje klienta o decyzji Banku, a w przypadku pozytywnej decyzji kredytowej ustala termin wysyłki towaru i sposób dokonania wpłaty własnej przez klienta – w przypadku gdy jest ona wymagana. Następnie przesyła do COK scan potwierdzenia odbioru towaru przez klienta oraz scan dokumentu, w treści którego będzie podany nr fabryczny kredytowanego towaru – jeżeli nie został on uzupełniony na etapie składania wniosku.

7. COK
Przesyła scan potwierdzenia odbioru towaru do właściwego BOK.

8. BOK
Pracownik BOK załącza potwierdzenie odbioru towaru klienta do dokumentacji kredytowej, dokonuje wydania towaru w systemie informatycznym oraz przesyła wniosek do Banku celem uruchomienia środków z tytułu kredytu.

Wymagane informacje, które należy przesłać na adres sklepu magnus@hurtowniamuzyczna.pl podając je w treści listu.

I. Warunki kredytu ratalnego.

1. Rodzaj kredytowanego towaru:
Nazwa:
Marka:
Cena: (ze strony internetowej)

2. Liczba rat:

3. Okres karencji: (maks. 2 miesiące)

4. Kwota wpłaty własnej:

II. Dane kredytoborcy.

Imie/imiona:
Nazwisko:
PESEL (11 cyfr!): ???????????
Data urodzenia: ????-??-?? (np. 1970-11-25)
Dowód osobisty: ????????? (seria i numer)
Drugi dokument tożsamości:
Seria i numer: ???????????
Nr tel. dom.: (??)???-??-??
Nr tel. kom.: ?????????
Adres zameldowania: stały / tymczasowy
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Adres do korespondencji: (pominąć jeśli taki sam jak zameldowania)
(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

Wykształcenie:
Stan cywilny:
Wspólność majątkowa: tak/nie

Stosunek do służby wojskowej: uregulowany/nieuregulowany/nie dotyczy

III. Dochody kredytobiorcy

Podstawowe źródło dochodu
- średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy: netto................/ brutto................
Zatrudniony od:
Pełna nazwa zakładu pracy:
Adres:
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość)
Tel. zakładu pracy:
Imię i nazwisko oraz stanowisko wystawiającego zaświadczenie: